D = Do


รูปภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)ขั้นตอนที่ 1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดขั้นตอนที่ 3 ฟังบรรยายทฤษฎีการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์   ขั้นตอนที่ 5 พิธีปิดโครงการเสริิมสร้าางทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น